ആദ്യം തന്നെ വിനയൻ സാറിനൊരു നന്ദി പറയണം.. ആ നാടൻ പാട്ടിന്റെ തനിമ ചോരാതെ തിരിച്ചു തന്നതിന്..👌👏 കേട്ടു നോക്കു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *