ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ പരാതികളില്‍ തീര്‍പ്പു കല്‍പ്പിക്കാന്‍ പുതിയ കോടതി ഒരുങ്ങുന്നു.

ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ പരാതികളില്‍ തീര്‍പ്പു കല്‍പ്പിക്കാന്‍ പുതിയ കോടതി ഒരുങ്ങുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *