സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; പവന് 22,000 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

കൊച്ചി:സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. നാലാം ദിവസമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വില മാറാതെ നില്‍ക്കുന്നത്. പവന് 22,000 രൂപയിലും, ഗ്രാമീന് 2,750 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ആറു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *